โบนัส DJ

โบนัส DepoJet

  • ยอดฝาก, $
  • โบนัส DJ 10%, $
  • จำนวนล็อตที่ต้องเทรด (%)
5’000 – 9’999 < 1’000 40 – 100 (10%)
10’000 – 19’999 < 2’000  125 - 250 (12,5%)
20’000 – 29’999 < 3’000 300 – 450 (15%)
30’000 – 49’999 < 5’000    525 – 875 (17,5%)
> 50’000 5’000       > 1000 (20%)
 Please be prepared to the forthcoming changes
04.08.2019
 Larson&Holz team is to attend Barcelona Trading Conference.
09.07.2019