Market Execution

Market Execution - ระบบที่ทันสมัยที่สุดในการประมวลผลออเดอร์


เราใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าที่สุดในการประมวลผลออเดอร์ ซึ่งทำให้ไม่มีการรีโควตเกิดขึ้นแม้ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวเร็ว ออเดอร์จะถูกประมวลผลที่ราคาตลาดที่เสนอโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity provider) และด้วยเทคโนโลยี "Smart-dealer" ทำให้ 20% ของออเดอร์ถูกประมวลผลที่ราคาที่ดีกว่าปกติ โปรดทราบว่าราคาตลาดอาจจะมีความแตกต่างไปจากราคาที่แสดง

กรุณาอ่านเพิ่มเติม 

A representative office is joining Business Networking in Kyiv

19.02.2019
 Outdated versions MetaTrader4 are no longer supported
08.02.2019