Forex-family Tài khoản đa tệ

Bạn hoàn toàn có thể mở tài khoản với các đơn vị tiền tệ USD, EUR và RUR, bắt đầu từ FF1.