Chính sách bảo mật

Larson&Holz IT Ltd nhận thức được rằng bạn luôn muốn biết thông tin về cách mà công ty chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính mà bạn đã gửi cho Larson & Holz IT Ltd qua mạng Internet. Vì lý do đó chúng tôi phát triển Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích giải thích cho bạn về cách đề phòng hợp lý của chúng tôi nhằm đảm bảo cho Dữ liệu của bạn.


Trang web này có thể chứa các đường hyperlinks đến các website khác mà Larson & Holz IT Ltd. không điều hành và quản lý ("Trang web bên thứ ba"). Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng với trang web này và Larson & Holz IT Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung hay chính sách bảo mật của Trang web bên thứ ba.

Dữ liệu chuyển đến Larson & Holz IT Ltd.

Vui lòng nhận thức được rằng Internet không được xem là môi trường bảo mật, và Dữ liệu được gửi qua Internet có thể sẽ bị truy cập bởi bên thứ ba không có ủy quyền, tiềm ẩn nguy cơ bị công khai, thay đổi nội dung hoặc các vấn đề kỹ thuật. Dữ liệu gửi qua Internet có thể được truyền xuyên biên giới Quốc tế ngay cả khi bên gửi đi và bên nhận đều ở cùng một quốc gia. Vì thế, Dữ liệu của bạn có thể được chuyển tiếp đến quốc gia có độ bảo mật dữ liệu thấp hơn quốc gia bạn sinh sống.


Larson&Holz IT không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho sự an toàn Dữ liệu của bạn khi được chuyển cho chúng tôi qua mạng Internet. nhằm đảm bảo tính bảo mật, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn trong việc chọn phương thức liên lạc khác với chúng tôi mà bạn cho là phù hợp.


Larson&Holz IT Ltd. sẽ sử dụng mọi cách có thể để bảo vệ Dữ liệu của bạn, đặc biệt đối với "Quản lý tài khoản" tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tối đa được.

Việc xử lý Dữ liệu của Larson & Holz IT Ltd. và việc sử dụng cho mục đích marketing.

Larson&Holz IT Ltd. sẽ không lấy các Dữ liệu nhận biết cá nhân từ website này trừ khi được bạn cung cấp một cách cụ thể và nhận thức được việc bạn cung cấp. Trong trường hợp được bạn cung cấp, thể theo luật pháp địa phương, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quảng bá sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn rất quan tâm.


Larson&Holz IT Ltd.Larson & Holz IT Ltd. có thể sử dụng các cookie định danh cụ thể để lấy các thông tin phi cá nhân có liên quan đến việc sử dụng website của bạn bao gồm địa chỉ IP và mã số định danh. Dữ liệu này được thu thập cho mục đích cơ bản là quản lý và xác lập thông tin thống kê của website và mục đích giám sát việc sử dụng và các hoạt động trên website này.


Bạn cũng có thể vô hiệu hóa web cookies bằng cách vô hiệu javascript trên trình duyệt web trong phần security settings. Tuy nhiên, khi javascript đã bị vô hiệu hóa, các chức năng của website có thể sẽ không hoạt động chính xác. Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt nhằm vô hiệu hóa các cookie có thể được sử dụng bởi by Larson & Holz IT Ltd.

Bảo mật Dữ liệu.

Các Dữ liệu bạn chuyển đến Larson & Holz IT Ltd. đều được truyền và lưu trữ trong một môi trường được bảo vệ. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý nhằm không để Dữ liệu cá nhận của bạn được xem bởi các bên thứ ba, trừ các bên có cam kết tham gia với Larson & Holz IT Ltd. để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Độ tin cậy của thông tin cung cấp.

Nguồn Internet này đã được chuyển dịch thành nhiều ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ cơ bản của nguồn Interet này. Tên miền chính của Công ty là https://www.lh-broker.com. Chúng tôi muốn bạn lưu ý rằng Khách ghé website và Khách hàng của Công ty Larson&Holz IT Ltd. có thể lấy đầy đủ thông tin về Công ty, về dịch vụ và điều kiện giao dịch chỉ bằng ngôn ngữ Tiếng Anh trên tên miền chính https://www.lh-broker.com trừ khi được chỉ định đặc biệt. Để tránh lỗi dịch thuật một số phần trong các bài viết vẫn được giữ nguyên Tiếng Anh mà không dịch ra.

Điều kiện giao dịch, một số bài viết và cả các quy tắc hiện tại của Công ty có thể sẽ khác đối với từng quốc gia và khu vực khác nhau.