Đại diện ngoại tuyến

Toàn bộ hợp đồng Nhà cung cấp Kiểm tra Giám sát
FF0, $ 25 20 15 10
FF1, $ 20 15 10 7,5
FF2, $ 15 10 7,5 5
FF3, $ 7,5 5 3 2,5
FF4, $ 5 3 2 1,5
FF5, $ 2,5 2,5 1,5 1
Cost, $ 50`000 30`000 20`000 10`000
Hoa hồng bán lại 50% 25% 15% 10%