Chia cổ tức

Lịch trả Cổ tức
Ticker Cổ phần 1 cổ phần 1 hợp đồng Chia cổ tức
1 JPMorgan JPMorgan Chase $0.9 $900
2 Verizon Verizon Communications Inc $0.627 $627
3 IndiTex Inditex $0.35 $350
4 AT&T AT&T Inc. $0.52 $520
5 Novatek Novatek $0.25 $250
6 Rosneft Rosneft $0.01 $10
7 MTS MTS $0.114 $114
8 Mastercard MasterCard Inc. $0.4 $400
9 PetroChina PetroChina Company Ltd $1.117 $1117
10 Sberbank Sberbank Of Russia $0.24 $240
11 American Express American Express Company $0.43 $430
12 Procter&Gamble Procter&Gamble $0.791 $791
13 Caterpillar Caterpillar, Inc. $1.03 $1030
14 Starbucks Starbucks Corporation $0.45 $450
15 Williams-Sonoma Williams-Sonoma, Inc. $0.48 $480
16 Pfizer Pfizer, Inc. $0.38 $380
17 Intel Intel Corp. $0.33 $330
18 WFC Wells Fargo & Company $0.1 $100
19 Johnson&Johnson Johnson&Johnson $1.01 $1010
20 Microsoft Microsoft Corp. $0.56 $560
21 IBM IBM Corp. $1.63 $1630
22 DuPont E.I. du Pont de Nemours $0.3 $300
23 Coca-Cola The Coca-Cola $0.41 $410
24 McDonalds McDonald's Corp. $1.29 $1290
25 eBAY eBay Inc. $0.16 $160
26 Harley Davidson Harley-Davidson, Inc. $0.02 $0
27 VF V.F. Corporation $0.49 $490
28 Petrobras Petroleo Brasileiro S.A. $0.09 $90
29 Bank Of America Bank Of America Corp. $0.18 $180
30 Gilead_Sci Gilead Sciences Inc. $0.68 $680
31 Goldman Sachs Goldman Sachs Group $1.25 $1250
32 Travelers The Travelers Companies, Inc. $0.85 $850
33 Lukoil Lukoil PJSC $0.6 $600
34 Gazprom Gazprom $0.26 $260

Lưu ý! Bảng sau thể hiện mức điều chỉnh cổ tức dựa trên 1 lô tiêu chuẩn = 1000 cổ phần.

Những khoản đặt trước hợp lệ: công ty cung cấp dịch vụ cho các hợp đồng CFD (hợp đồng chênh lệch).

Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch Mua hoặc Bán nào đều phải qua thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. Kết quả tài chính thu được từ chênh lệch giá được lưu ký hoặc rút khỏi tài khoản giao dịch. Khi mua hợp đồng CFD, bạn không thực sự sở tài sản cơ bản hay trở thành cổ đông của công ty, tuy vậy bạn hoàn toàn có thể nhận được lợi nhuận khi có sự thay đổi giá.