Chia cổ tức

Lịch trả Cổ tức
Ticker Cổ phần 1 cổ phần 1 hợp đồng Chia cổ tức
1 PBR Petroleo Brasileiro S.A. $0.077 $77
2 CSCO Cisco Systems Inc $0.35 $350
3 ORCL Oracle Corporation $0.24 $240
4 GE General Electric $0.01 $10
5 ETH Ethan Allen Interiors Inc. $0.21 $210
6 JPM JPMorgan Chase $0.9 $900
7 T AT&T Inc. $0.51 $510
8 VZ Verizon Communications Inc $0.62 $620
9 PTR PetroChina Company Ltd $0.96 $960
10 Novatek Novatek $0.22 $220
11 Rosneft Rosneft $0.23 $230
12 MTS MTS $0.13 $130
13 MA Mastercard $0.33 $330
14 AXP American Express Company $0.43 $430
15 PG Procter&Gamble $0.75 $750
16 WSM Williams-Sonoma, Inc. $0.48 $480
17 INTC Intel Corp. $0.32 $320
18 PFE Pfizer $0.36 $360
19 MSFT Microsoft Corp. $0.51 $510
20 MCD McDonalds $1.25 $1250
21 WMT Wal-Mart Stores Inc. $0.53 $530
22 Lukoil Lukoil ADR $2.46 $2460
23 TIF Tiffany & Co. $0.58 $580
24 RL Ralph Lauren Corporation $0.69 $690
25 PM Philip Morris International Inc $1.17 $1170
26 Sberbank Sberbank Of Russia $0.24 $240
27 Aeroflot Aeroflot Russian Airlines $0.04 $40
28 Gazprom Gazprom $0.26 $260

Lưu ý! Bảng sau thể hiện mức điều chỉnh cổ tức dựa trên 1 lô tiêu chuẩn = 1000 cổ phần.

Những khoản đặt trước hợp lệ: công ty cung cấp dịch vụ cho các hợp đồng CFD (hợp đồng chênh lệch).

Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch Mua hoặc Bán nào đều phải qua thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. Kết quả tài chính thu được từ chênh lệch giá được lưu ký hoặc rút khỏi tài khoản giao dịch. Khi mua hợp đồng CFD, bạn không thực sự sở tài sản cơ bản hay trở thành cổ đông của công ty, tuy vậy bạn hoàn toàn có thể nhận được lợi nhuận khi có sự thay đổi giá.